...کنترونیک در یک نگاه
.شرکت کنترونیک در سال 1360 تاسیس گردید
... ادامه

توربین سولار  

محصول جدید

Model: M310

با 32 کانال دیجیتال ورودی
و 32 کانال دیجیتال خروجی
و 8 کانال آنالوگ ورودی
و 4 کانال آنالوگ خروجی

 

 


 
    ....اطلاعات بیشتر   ....اطلاعات بیشتر
:منتخبی از پروژه های انجام شده

طراحی و ساخت سیستم کنترل تولید زلزله

... ادامه گزارش ..............................................

طراحی و ساخت سیستم کنترل بویلر

... ادامه گزارش ..............................................

طراحی و ساخت تابلوهای کنترل توربین های سولار

... ادامه گزارش ..............................................

   
  سرمایه گذاری قبلی خود را حفظ کنید
پردازشگر جدید برای
PLC500 
 

ارتباط با فعالیتهای جاری بخش آموزش
شرکت کنترونیک

....اطلاعات بیشتر   ....اطلاعات بیشتر
   
        ....اطلاعات بیشتر